Preskočiť navigáciu

Pravidlá pre národné súťaže v Yoseikan Budo

Pravidlá pre národné súťaže v Yoseikan Budo 
Všeobecne pravidlá športových súťaží Yoseikan Budo
1. Rozsah a riadenie
. Nariadenie sa zakladá na medzinárodných pravidlách Yoseikan svetovej federácie YWF).
 
2. Disciplíny Yoseikan
SIYB podporuje rôzne disciplíny školy Yoseikan Budo
3. Monitorovací výbor športu
Na ochranu svojich záujmov týkajúcich organizácie preteku určí výbor,  ktorý zriaďuje, organizuje , usporiadáva a koordinuje samotnú súťaž
4. Štruktúra  súťaží
Súťaže sú organizované v nižšie uvedených oblastiach:
a)Mládež: U9-U12-U15-U18
b) Dospelí: U21 Seniori  
Typológia :
Seria A: Yoseikan a EMONO
Seria B: Yoseikan a EMONO
 
5. Udalosti
Oficiálne akcie sú schválené podľa pravidiel SIYB -Yoseikan Budo školy
Talianska akadémie Yoseikan Budo a organizované  usporiadateľom zástupcu.
Názov súťaže:
1. Národné majstrovstvá  alebo regionálne
:
2. Medziregionálné majstrovstvá
 
3. Majstrovstvá Slovenska: Účastníkom dáva právo byť na regionálných majstrovstvách
4. Ďalšie akcie / súťaže navrhované združenim
 
Rôzne kvalifikačné súťaže sa pohybujú na úrovní oficiálnych udalostí.
 
6. Poplatky za účasť a ceny
Poplatky sú splatné na mieste.
a) V jednotlivých súťažiach: je potrebné odmeniť najlepšie tri miesta v každej kvalifikačnej váhovej kategórii
b) V súťažiach družstiev: je potrebné odmeniť najlepšie tri tímy
c) môžu byť ďalej rozdelené ceny medzi účastníkmi.
 
7. Kalendár akcií
Všetky súťaže sú zverejnené v kalendárnej činnosti SIYB na  webe
 
8. Registrácia
Aby sa zabezpečila riadna registrácia športovcov, na každej súťaži je zverejnený samostatný registračný formulár. Podmienky členstva a účasti na preteku sa musia rešpektovať. Poplatok štartovne za akcie sa platia na mieste, alebo associacii a musí sa zaplatiť plný registračný poplatok pre jednotlivcov.
 
9. Zverejnenie súťaže a publikovanie výsledkov
Oficiálne akcie sú zverejnené v konkrétnom obežníku (publikácii)a tiež  na internetových stránkach Yoseikan Budo  www.yoseikan-budo.sk).
Výsledky súťaže budú zverejnené v oficiálnom formulári ako aj na internetových stránkach Yoseikan Budo www.yoseikan-budo.sk).
 
 
10. Kontrola hmotnosti
Na váženie  športovcov sa používajú špeciálne kalibrované elektronické váhy.
Výbor  súťaže musí poskytnúť aspoň dve váhy na oficiálnych súťažiach.
Čas určený pre váženie  hmotnosti športovcov sa musí rešpektovať. Účastníci, ktorí ho nerešpektujú, môžu stratiť  právo na účasť v súťaži.
 
11. Organizátor a "Kontrolný zoznam"
Spoločnosť , ktorá organizuje akciu má povinnosť:
-
vymenovať oficiálneho zástupcu súťaže
-
Musí zabezpečiť zdravotnú službu  prip.(lekára) počas celej súťaže
-
zaistiť vybavenie a zariadenie podľa nariadenia
-
predložiť "realizačného programu", ktorý pripravila združenia najmenej 5 dní pred dňom
Vlastnú súťaž, príslušné inštitúcie podľa ustanovení nariadenia
alebo vymenovať výbor organizácie. Riaditeľstvo SIYB, v prípade problémov, zadá
kontakt s organizačným výborom. "Realizácia programu" môže požadovať, aby
Národný sekretariát odstránil dané problémy.
.
12. Zloženie súťaží
13. Oblasť tatami
. červený kruh (vonkajší okruh): dospelí 8 m, 6m pre mladých
 
b. žltý kruh (vonkajší kruh): 6m dospelí, mladí ľudia 4
m
c. Modrá čiara (miesto odchodu s písomným AO)
d Červená čiara (miesto odchodu s písomným AKA)
a Označenie X 1 (rozhodca)
f.
Označenie X 2 (tabuľka rozhodca / rozhodcovia
časomerač
g Označenie x 3 (Úradná tabuľa / rozhodca počítanie
bodov)
14. Porušenia tohto nariadenia a nedostatok športového ducha  
Toto nariadenie je sprievodcom „manuál“ pre trénerov športovcov, a caoch. V prípade porušenia ustanovenia by mali okamžite ohlásiť také porušenie  súťaže Organizačnému  výboru.
 
Vylúčení:
V prípade porušenia súťažnej politiky. (Pozri ustanovenia tohto nariadenia).
 
Sťažnosti
Registrovaní účastníci a tréneri (osobné vozidlá) majú právo podať  okamžité sťažnosti
na mieste v prípade chybných rozhodnutí, alebo v rozpore so obrátiť na riaditeľa závodu.
 
Prieskumné konanie:
Odvolanie musí byť predložené na niektorom z orgánov (Štátny sekretariát alebo
Vedúci Národnej rozhodcovskej komisie  )
odporúčanú doručenkou podpísaný prezidentom žiadateľa a do 7 dní ukončenia súťaže  od dátumu súťaže.
Organizátor
Kancelária

Hodnotiaca a odvolacia komisia sa skladá:
Komisia sa skladá z týchto osôb: riaditeľ Národného technického výboru SIYB,
Komisia Regionálny technický riaditeľ, vedúci Národného rozhodcu, ktorý po vyhodnotení
je to vhodné, bude do 30 dní odo dňa doručenia, informuje žiadateľa
výsledok odvolania spolu s dôvodmi pre rozhodnutie vo veci samej tohto nariadenia.
 
15. - Tréner
Tréner nosí nohavice  kimonové a červené tričko s nápisom „tréner“.
Počas zápasu sedí v ľavom rohu rozhodcu (rozhodcovia podľa tabuľky). `
 Môže zdvihnúť ruku, aby upozornil rozhodcu.
Tréner si môže pohovoriť s
jeho športovcami iba počas prestávok medzi kolami . Ak tréner naďalej hovorí s športovcami je pokarhaný a následne vylúčený. Pre  športovcov nie sú žiadne sankcie.
Povinnosti trénera
Okrem stanoviská ktoré  vyžaduje medzinárodné predpisy YWF, môže tréner poskytovať
technickú podporu iba počas prestávok, tieto postupy sú považované za vhodné.
 
16. Sankcie trénera
U regulačných jeho porušenie tréner prostredníctvom nasledovných sankcií: -
a) ústne pokarhanie od riaditeľa súťaže;
b)  formálne varovanie od riaditeľa súťaže;
c) vylúčenie zo súťaže;
d) deportácia a následná diskvalifikácia v prípade opakovania v priebehu zápasu a počas
rovnakej súťaže (pre príklad pre ostatných športovcov počas súťaže). Bude stanovení časový trest.
Opatrenie bude zistenú podľa príslušného výboru uvedeného v odseku 14 a pravidelne
oznámi dotknutej tréner a pre informáciu, na predsedu športu, v ktorom je tréner
prídel;
e) stav odvolania kouča v prípadoch opakovaného podobné správanie v iných udalostí, alebo
vážne poškodiť povesť rozhodcov alebo narušiť hladký priebeh závodu;
Sankcie proti trénerovi nemôže mať vplyv na skóre získané športovcom, ktorý je
znovu preukázala, že úplne čudne správanie sa trénera alebo rovnaké
keď športovec nevykonáva správania, ktoré poskytujú vo svojich konkrétnych sankčných predpisov;
Pokuty uvedené vyššie, je možné podať len na trénera pravidelne rozpoznaný. Každá
situácia narušenia hladkého priebehu konania akcie, urážky, sťažnosti a protesty alebo na ktoré sa nevzťahuje
Očakáva vzor) môžu byť vyriešené rozhodnutím na mieste riaditeľom rozhodcov -
Generálny riaditeľ pretekov, vo výnimočných prípadoch, prijaté s pomocou Service Order.
Vyššie uvedené sankcie môžu byť uložené iba v poradí o uložení sankcie, a nie
vo vzťahu k závažnosti porušenia (tréner musí byť najprv varovaný, potom varoval, potom
vysunie a prípadne pozastavený).
17. Zvolenie rozhodcov
Oficiálna výzva na predloženie ponúk rozhodcov, ktorí  budú delegátmi zvolení prostredníctvom manažérov rozhodcov.  Komunikácia po telefóne alebo e-mailom.
 
18. Pracovníci v poriadkovej služby
Poriadková služba budú zreteľne označená identifikačnou kartou súťaže.
 
19. Zdravotnícky personál
Podľa súčasného nariadenia a v súlade s právnymi požiadavkami, musí usporiadateľ zaistiť lekára alebo aspoň školeného zdravotníka s kurzom prvej pomoci.
 
20. Technické –KO
Ak sa pretekár je  viditeľne silno zasiahnutý po údere , rozhodca zastaví súboj a počíta až do 10.
Ak športovec nemôže  pokračovať v boji, víťazstvo získa súper.
Pre vážnejšie problémoch sa zápas sa zastaví a vola sa doktor .
 
YWF -
20. ZARIADENIA VYBAVENIE
Povolené je používať len vybavenie, ktoré je schválene.
a.       Gi (oficialne Kimono WYB)
b.      Ochrana nôh
c.       Rukavice ženy 10 Oz/ muži -70kg – 10 Oz-85kg 14 Oz-+ 85-16 Oz/
d.      plastron -muži
e.       Podprsenka – ženy
f.       Prilba mreža seria B, otvorená seria A
g.      Suspenzor (súťaž emono)
h.      Ochrana zubov  -voliteľne
 
MIERA Vyzbrojenia EMONO
                   TCHOBO                TAMBO                       KOMBO
Rukoväť         35cm                                       25cm                                 15cm 
Vypchávka    70cm                                        50cm                                 20cm
Povolené je používať len vybavenie, ktoré je schválene.
 
Triedy
Yoseikan Budo Individuálne - Triedy a hmotnosť triedy
U 11
Muži
-33 -40 -46 -52 -58 +58
Ženy -33 -40 -46 -52 -58 +58
 
U 14
Muži -42 -47 -52 -57 -62 -68 +68
Ženy -40 -45 -50 -55 -60 -65 +65
 
U-17
Junior
Muži -58 -64 -70 -85 85
Ženy -48 -54 -64 +65 
 
Seniori
Muži -70 -85 +85
Ženy -54 -64 +65
 
Yoseikan Budo tímy - tímy - triedy a kategórie
Serie A - tímu (Muži)-kg / kg + 3 športovci
Nariadenie YWF
Serie A - tímu (Ženy) 3 športovci
Nariadenie YWF L11 tímov (M + Ž)) 4 športovci
Emono
 Randori
Kata
U14 tímov (M + Ž)
4 športovci
Emono Randori
Kata
Tímy U17 (M)
3 športovci
Emono
 Randori
Kata
Tímy Yoseikan Randori
2 športovci
Randori
  
Promo Yoseikan Individuálne - Triedy a hmotnosť triedy
Séria A + B
Profight Yoseikan Seniori
Muži -65 -75 +85
Ženy -55 -65 -75 +75
Sude Randori (Atemi)
Seniori
Muži -65 -75 -85 +85
Ženy -55 -65 -75 +75
 
Emono Yoseikan - tímov a jednotlivcov - Triedy a kategórie v stupňoch
Serie A - tímu (Junior + Senior) (Ž + M) Min 3. Kyu
Séria B - tímy (Junior + Senior) (Ž + M) Až 4 th kyu
Serie A - Individuálne Senior Individual (M) a (Ž) Min 3. Kyu
Premier League - U17 Individuálne Junior (M) a (Ž) Min 3. Kyu
Séria B - Individuálne Senior Individual (M) a (Ž) Až 4 th kyu
Séria B - U17 Individuálne Junior (M) a (Ž) Až 4 th kyu
Master + 40 (M) / + 40 (Ž) Min 3. Kyu
 
Upozornenie: Pre všetky triedy a špeciality, a kategórie, v prípade počtu členov na menej ako 3 kategórie
váha bude automaticky je zaradenie do hmotnostnej triedy alebo hornej triedy, pokiaľ nie je uvedené inak.
Spoločnosť príslušnosť a zúčastnené športovcov bude oznámené skôr, než sa pristúpi k "vstup do triedy
vyšší, a až po ich schválení budú nové zoskupenia.
 
 
 
 
 
 
Časť 2: Súťaže o mládeže U9 – U12 - U17
C1. Kto má právo zúčastniť sa
Športovci sa môžu zúčastniť s platnou registráciou:
-
Ak má platnú  registráciu v SIYB ( aspoň 1 rok)
-
Yoseikan Budo-Pass (YWF)  pre národné súťaže
-
Registrácia platná pre YWF (na národných súťažiach)
-
Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti.
 
C2. Materiál
Materiál pre Emono
Tchobo
Tambo
Kombo
Používať sa  môže len materiál schválený:
 
 
a, Gi (Yoseikan Svetová federácia) (Ki)
b. Chrániče na nohy (PP)
c. Rukavice (Gu)
d plastrón (CG) (m)
e, Kryt hrudníka (Ž)
f. Helma
g suspenzor YWF
h  –zubná ochrana (voliteľné)
 
Kategórie veku a hmotnosti
Na pretekárov tímu súťaže sa môžu zúčastniť tiež v kategórii hmotnosťou nižšou ako (pre
U14 Príkladom môže športovci účasť vo veku medzi 11 a 13 rokov, ale aj športovci s 9 alebo 10 rokov,
so zvolením rodičov). Rozdelenie do vekových kategórií sa vykonáva podľa roku narodenia, a nie na
dátum narodenia.
 
Disciplíny súťaže
) Súťaž
Prekažková dráha
Jednotlivé súťaže (*)
Súťaž družstiev (zmiešané m + ž)
M / Ž
Emono
Sude 1
Sude 2
Formuláre
Emono (3 športovci)
Yoseikan (4atleti)
U11
Kombo
Kumi uchi
Nie je stanovené
Kata
U11
Kombo
1. = Emono
2 +3 = Randori
4. Kata
U14
U17
Tambo
Nie je stanovené
U14
U17
Tambo
Tambo
Yoseikan Párne
(*) Vo výnimočných prípadoch je možné zmeny v časoch uvedených v tabuľke.

Popis disciplíny Yoseikan
Disciplíny
na
Čas
na
Body
Emono
U11
Kombo
2 x 30'' 
Každý úder pod kontrolou sa počíta  ako jeden bod
U14
Tambo
U17
Tambo
Sude 1
U11
Kumi uchi 1 min
Techniky Atemi sú zakázané
 Osae ............................................. ..................... 4 body
-Strata rovnováhy .............................................. ....... 1 bod
-Technika so stratou rovnováhy ............................. 2 body
-Technika s hodom
obe nohy ............................................... ............ 4 body
U14
1.30
min
U17
2 min
Sude 2
U17
Yoseikan
Sude
2 min
 
- PP + PT - Gu
- Cg (m) - Ž
(F)
Medzinárodné predpisy (pozri dospelých)
Formuláre
U11
Kata
Happoken
(*)
2 min
Ki
Kritériá hodnotenia:
1.
Forma
2.
Správna technika priebehu - údaje o kata
3.
Stupeň obtiažnosti kata
4.
Technické detaily
U14
U17
 (*) Happoken SHODAN - Nidan - Sandan: závod úradníci môžu rozhodnúť, čo môže byť predložené kata súťaží.
Randori
U11
Kyoei
Randori
2 min
- Akákoľvek iná
ochrana
ak je schválena
je povolená
-Spolupráca: áno / nie - .......................................... 10 body
-Variabilita: (Atem, nage, , ...) ...................... 10 bodov
Akcia-platí, logická a úspešná (na akciu) ........ 1 bod
Ak sa akcia bude opakovať niekoľkokrát  športovca možno hodnotiť
najviac trikrát. Pozri testy nariadenia YWF
U14
U17
Randori
B
U11
Sumo
Randori
1 min
 
- Každý kontakt s podložkou (s výnimkou jediného roka
noha) zahŕňa stratu bodu
- Jyogai: strata bodu
Maximálny počet bodov: 10 bodov rozdiel.
Atem techniky sú zakázané a Osae
U14
1,30 min
U17
2 min
Arbitráž
"Sektor MSP Yoseikan Budo - AIYB - poskytuje arbitráži. Organizátori
Súťaž je zodpovedný za rady rozhodcov a vrátenie peňazí.
 
Oblečenie Rozhodcovia: Každý rozhodca má na sebe oblečenie poskytnuté vnútroštátne právne úpravy.
Hakama alebo Gi-YWF. Vybavenie: píšťalku a aktuálne verzie nariadenia
súťaže.
Rozhodca riadi zápas, udeľovanie vyznamenaní body a pokuty v Jyogai, Chui, Hansoku,
Shikaku).
Rozhodcovia pri stole na ľavej strane môže hlásiť sankcie, kontroluje trvanie zasadnutí a
pípnutia na konci rokovaní.
Rozhodcovia pri stole na pravej strane počíta body, sankcie a zaznamenávať výsledky schôdzok
karty.
Výpočtovej čas na hodnotenie dell'Osae z rozhodcu komunikácií
nastaví začiatok imobilizácii, a ktoré musia byť vypočítané iba rozhodcu
Tabuľka aktiváciou časovača (nie sú očakáva počíta nahlas rozhodcu
centrálne). Rozhodca oznámi dosku 10 "podľa zadania
bodov so zvukom "Gong" alebo inými vhodnými alternatívnymi prostriedkami ods pískať, volať
Prejav na centrálnej, vlniace sa na zelenú vlajkou, zahájenie plesu peny, atď.).

9
Časť 3: Súťaže pre dospelých
Súťaž Yoseikan Budo - Medzinárodná nariadenia (YWF)
Právo zúčastniť sa
Športovci sa môžu zúčastniť s:
Registrácia platí AIYB - MSP (zápis aspoň 1 rok)
Yoseikan Budo-Pass (YWF)
YWF platné registrácia (zápis po dobu najmenej 3 rokov)
osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti na športové súťaže
Zariadenia
GI
rukavice (ženy 10 g / oz = 10 muž-70kg,-85kg oz = 14, +85 kg = 16 Oz
chrániče holeňe a nôh
suspensor
helma
kryt hrudníka (ž)
chran hrudníka(m)
chránič zubov
Závodné disciplíny patrí:
1.  Emono - Tambo alebo Tchobo
2. Sude - Atem, nage ,osae
3.  Emono / Sude - Kombo / obrana
Play-off, Kombo / Kombo
Yoseikan Budo (YWF)
Testy
Čas
Platné body
Skóre
 
1.Emono
30 `` pravá ruka
30 `` ľavá ruka
- Celé telo s výnimkou zakázaných oblastí ............................. až 2 body
- Tchobo ( oboma rukami) .......................................... ............................... 1 bod
- Nage waza prerušená súperovou akciou ........................................ . 2 body
- Nage waza bez prerušenia  ................................... 4 body
 
2.Sude Randori
2 min 
- Nage waza prerušený atemi technikou súpera ........................... 2 body
- Nage waza bez prerušenia od súpera ................................. 4 body
 
3.Emono / Sude randori
Randori
2 x 30 ``
- Kombo (celé telo) - ......................................... ..................................... 1 bod
- Atemi (určené oblasti) - ........................................... ....................................... 1 bod
- Nage waza Atemi prerušený technického súpera ........................... 2 body
- Nage waza bez prerušenia od súpera ................................. 4 body 
 
4.Play-off
Emono Kombo-Kombo
30 `` / 30 ``
- V prípade nerozhodného výsledku po tretej disciplíne je víťazstvo pre jednotlivé súťaže
, Že pre tím súťaže budú stanovené na základe rokovaní
- Prvý zahŕňa platný bod víťazstvo .......................................... 1 bod ...............

MSP - Športové Ľudové hnutie Taliansko
Národná organizácia na podporu športu uznávané CONI
10
Sankcie
Po sankcií vždy začať od východiskovej polohy  MOTOE).
Chui
sankcia 1 bod pre súpera
 
 
východisková pozícia nie je správna
 
začína pred alebo po Hajime -Yame
 
zbraň v zlej ruke
 
nesprávna poloha helmy
 
pokúšal sa o vstup do akcie bez ohľadu na svoju vlastnú ochranu
 
jyogai>  s nohou mimo kruh
&© yoseikan.sk - všetky práva vyhradené