Preskočiť navigáciu

 

DACHI                                                                                                                                                                                                                     
Jun tsuki no ashi, shiko dachi, hanmi no neko ashi,
jun no tsukomi no ashi, kosa dachi
TAI SABAKI                                                                                      
Irimi, hiki, o irimi, o hiki, tobi irimi, 
ZÁKLADY RANDORI                                                                        
Ukemi, posuny,presuny nízke, vysoké, zmeny postojov,
základy na zemi
ATEMI WAZA                                                                                     
Mae geri, mawashi geri, hiza geri, mae te(bloky), gyaku tsuki
NAGE WAZA                                                                                   
Ashi kake, sukui taoshi harai asi sutemi
Vstupovať do techniky(sukui taoshi)
NE WAZA                                                                                  
Kesa, ushiro tate, ura tate
KANSETSU WAZA                                                                           
Junte, dosoku, kataha, mae eri
Aplikácie s tai sabaki
Kote ori, kote gaeshi, hiji kudaki,
KOMBINÁCIE                                                                                
Atemi waza s tai sabaki
Atemi waza+ nage waza
Atemi waza+ nage waza+ne waza
EMONO
Kombo
© yoseikan.sk - všetky práva vyhradené