Preskočiť navigáciu

 

Dashi                                                                        
- gyaku no tsukomi no ashi , neko asi                                     
ZÁKLADY BOJA                                                           
-yoko osae-ura tate (kontra)
ATEMI WAZA                                                             
- uraken girato, age tsuki
-yoko geri
- mavashi geri + gyaku tsuki
- zmeny postojov
NAGE WAZA                                                                
- ashi kake na mavashi geri
-koshi nage proti držaniu za rameno
-tai otoshi s uchytením za krk
TE HODOKI KANSETSU WAZA                                      
-ushiro kataha - ushiro uwate
-robuse, ude garami, hiji nage hikitate
-uplatńovať z výstupu
NE WAZA                                                                  
-obrana z kesa gatame
-podľa kami shiho gatame na ura kataha
-podľa kami shiho gatame na juji gatame
-podľa kami shihi gatame
KOMBINÁCIE                                                               
-mavashi geri, ashi kake, kľúč na nohy
-atemi, utchi harai asi sutemi, tate (kontra)kľúč
EMONO                                                                
-sekvencie tambo 3
- s tai sabaki proti utoku jo
KATA
Yoseikan Happo
Tambo Happo Atemi
© yoseikan.sk - všetky práva vyhradené