Preskočiť navigáciu

 

ATEMI WAZA                                                                                            
-enpi
-ura mavashi geri, tobi mae geri, tobi yoko geri
-atemi série
-finta uraken, gyaku tsuki
-atemi v matchi no sen
NAGE WAZA                                                                                              
-tawara gaeshi, uchi harai ashi, ushiro
-kami basami,yagura
-yagura vziať za nohy
TE HODOKI KANSETSU WAZA                                                                 
-shiho nage, gyaku kote gaeshi
kataha otoshi, ura kataha otoshi,mae robuse
-seria kansetsu 4
NE WAZA                                                                                           
-kľúč na nohu z kami basami
-otoshi ne waza
-hiza gatame na juji gatame
-ura tate s pretočením
-ura tate z yoko ne waza
KOMBINÁCIE                                                                                         
-atemi obrana nage
-z nage na ne waza a kansetsu
-sukui taoshi+yoko ne waza+kataha otoshi
-ushiro sutemi+yoko ne waza+ude garami
EMONO
-sekvencie tambo 4
-tai sabaki
-tchobo(men+tsuki)
KATA
Happoken Shodan
Happoken Nidan
KATA BUNKAI
Happoken Shodan
© yoseikan.sk - všetky práva vyhradené